MP3 Přehrávač

Kalendář aktuálně

Žádné události

Uživatelé

.

květen 2019
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

QTube

Video ID missing!

JoomlaWatch Agent

JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval

Návštěvnost61.3%Czech Republic Czech Republic
20.7%United States United States
9.6%Slovakia Slovakia
0.9%Hungary Hungary
0.7%Poland Poland
0.7%Germany Germany
0.7%United Kingdom United Kingdom
0.4%Sweden Sweden
0.4%Ukraine Ukraine
0.4%Indonesia Indonesia

Dnes: 3
Včera: 4
Tento týden: 7
Minulý týden: 51
Tento měsíc: 137
Minulý měsíc: 218
Celkově: 637


Donate - Darujte

Thank you for your donation. Děkujeme za Váš dar.

Amount: 

Obecný návod k elektrickému navijáku

PDFTiskEmail

Diskutovat k článku můžete zde: http://4x4forum.vprdeli.com/viewtopic.php?f=39&t=11

Obecný návod k elektrickému navijáku - Tento návod nesupluje návod dodaný Vaším prodejcem!!!

Elektrický naviják – návod k použití
Před instalací a používáním navijáku pozorně pročtěte tento návod.
Každý naviják je vybaven motorem s permanentními magnety a je navržen pro periodické standardní použití. Navijáky nejsou vyvinuty pro náročné používání v průmyslu nebo zdvihové činnosti a výrobce proto neručí za výrobek při tomto užití.

Bezpečností informace
1. Nikdy nezvedejte osoby nebo nezdvihejte náklad nad osobami. Nezdvihejte předměty vertikálně. Naviják byl navržen pouze pro vodorovné táhnutí.
2. Nepřetěžujte. Při zátěži nad 50% maximální povolené zátěže důrazně doporučujeme použít volitelné příslušenství - kladku pro zdvojení síly tahu.
3. Nepokoušejte se o dlouhodobé tažení těžkého nákladu. Elektrický naviják je navržen pouze pro přerušované použití a neměl by být používán pro stálý provoz. Doba trvání tahu by měla být zkrácena na minimum. Pokud je motor navijáku horký na dotek, vypněte naviják a nechte jej několik minut vychladnout. Nikdy netahejte déle než jednu minutu při hmotnostech překračujících 50% maximálně povolené zátěže.
4. Nikdy netahejte zátěž pokud je na cívce navijáku méně než 5 závitů ocelového lana, jelikož koncový úchyt ocelového lana nemusí odolat plné zátěži.
5. Vyvarujte se dlouhému tahání z extrémních úhlů, jelikož poté dojde k navrstvení ocelového lana na jedné straně navíjecího válce. To může způsobit zablokování lana v navijáku a následně poškození lana nebo navijáku.
6. Ujistěte se, že napětí mezi svorkami motoru je vždy 12V, aby byl zajištěn maximální výkon během provozu. Prosím, uvědomte si, že naviják může dosáhnout maximálního výkonu pouze v první vrstvě lana na cívce navijáku během tažení nákladu.
7. Ocelové lano nikdy nespojujte do smyčky, jelikož by mohlo dojít k poškození lana. Použijte nylonovou nosný popruh.
8. Před provozem zkontrolujte, že naviják je řádně na stroji namontovaný.
9. Během přemísťování nákladu pomalu zachyťte volný konec lana dokud se lano nenapne. Zastavte, opět zkontrolujte veškerá spojení navijáku. Ujistěte se, že je hák pevně připevněný. Pokud používáte nylonový popruh, zkontrolujte připojení nákladu.
10. Při tahání těžkého nákladu je vhodné umístit nějaký obal (tkaninu, deku, bundu) přes ocelové lano v místě konce háku. Pokud by došlo k selhání lana, zafunguje toto opatření jako tlumič a pomůže tak zabránit nežádoucímu rázu (zpětnému šlehnutí) lana.
11. Neuvádějte stroj do chodu s cílem pomoci navijáku při tahání nákladu. Kombinací tažení navijákem a strojem by mohlo dojít k jejich přetížení.
12. Nikdy nepracujte kolem válce navijáku v momentě provozu navijáku (odstupte nejméně na vzdálenost 1,5 m).
13. Nepřekračujte ani nepodlézejte ocelové lano během provozu navijáku.
14. Při používání navijáku k přesunu nákladu, zařaďte na stroji neutrál, zabrzděte a zakliňte kola. Motor stroje by měl být po dobu operace navijáku v chodu. V případě navíjení bez chodu motoru může dojít k významnému zeslabení baterie a následným problémům s nastartováním stroje.
15. Nikdy neuvolňujte spojku navijáku, když je na naviják v provozu.
16. Po ukončení operace, uvolněte náklad. Již neumožňujte napnutí lana.
17. Vždy se vyskytujte v dostatečné vzdálenosti od ocelového lana, háku a navijáku.
18. Ocelové lano a další vybavení často kontrolujte. Roztřepené ocelové lano či popraskané by mělo být ihned nahrazeno. Používejte pouze originální vypínače, dálkové ovládání a příslušenství. Při manipulaci s ocelovým lanem používejte pouze silné kožené rukavice. Vyvarujte se klouzání lana vašimi rukami.
19. Při operaci s navijákem se vždy vyskytujte v dostatečné vzdálenosti od navijáku, napnutého ocelového lana a háku. Nikdy nevkládejte prsty do háku. Při vedení lana vždy používejte chrániče rukou.
20. Po ukončení práce s navijákem, zaviňte lano zpět na cívku navijáku.
21. Nepracujte s navijákem pod vlivem drog, alkoholu či léků.
22. Používejte ochranné prostředky na oči a uši. Vždy používejte ochranné brýle proti nárazu. Pokud se vytvářejí kovové piliny nebo štěpky,užívejte ochranný štít na celý obličej. Při práci s kovem, dřevem nebo v chemickým prachu či oparu, používejte protiprachovou masku nebo respirátor.
23. Neobrábějte a nesvařujte žádnou část navijáku. Tyto úpravy mohou oslabit strukturální integritu navijáku a ztrátu záruky.
24. Údržbu navijáku provádějte často, nejméně jednou za 14 dní.

INSTALACE
Správná instalace je nutná pro řádné fungování navijáku. Nechte si naviják vždy namontovat odborným pracovníkem. Nesprávná montáž může vést ke ztrátě záruky.
1. Namontujte naviják na stroje nebo jiný předmět šrouby M8x30, VAROVÁNÍ: Naviják musí být namontovaný tak, aby ocelové lano mělo nasměrováno spodní navíjení. Nesprávné namontování může způsobit poškození navijáku a ztrátu záruky.
2. Veďte samostatně dva páry kabelů od vypínače k motoru a baterie. Připojte červený kabel ke kladnému pólu (+) a černý k zápornému pólu (-) 12V baterie. Připojte zbylé dva kabely na motoru elektrického navijáku. Kabely pečlivě chraňte ochrannými trubkami a vyhněte se jejich vedení v blízkosti palivového systému stroje.
3. Zkontrolujte směr otáčení válce. Vytáhněte a otočte vypínač spojky do pozice „Off“ (cívka se může točit volně), vytáhněte lano z cívky a poté nechte zapadnout spojku otočením vypínače do pozice „In“. Zmáčkněte tlačítko pro navíjení na vašem ovladači, jestliže se lano znovu navíjí na cívku, potom je vše správně a můžete jej používat. Jinak vyměňte kabely připojené k motoru a celou operaci zopakujte.

PROVOZ
1. Vytáhněte a otočte vypínač spojky do pozice „Off“, takže cívkou lze točit rukou.
2. Uchopte lano u háku a táhněte do požadované délky a s ochranou na rukou. Poté připevněte k předmětu, který má být táhnut. VAROVÁNÍ: Před navíjením zkontrolujte, zda zbývá alespoň pět závitů ocelového lana na cívce
navijáku.
3. Nechte zapadnout spojku otočením vypínače do pozice „In“ VAROVÁNÍ: Spojka musí být před navíjením zcela zapadnutá. Nikdy nenechávejte spojku
zapadnout během točení cívky.
4. Stlačte a držte tlačítko pro navíjení na ovladači a lano bude znovu navinuto. Stlačte a držte tlačítko pro odvíjení pro zpětný chod. Před zapnutím zpětného chodu vyčkejte, dokud motor nezastaví.
5. Po ukončení práce s navijákem, zaviňte lano zpět na cívku navijáku. VAROVÁNÍ: Nezapomeňte, že naviják poskytuje nejvyšší tažnou sílu pouze v první vrstvě lana
na cívce navijáku. Při plně navinutém laně na cívku je jeho tažná síla výrazně nižší.

ÚDRŽBA
1. Pravidelně kontrolujte těsnost montážních šroubů a elektrických spojení. Odstraňte veškeré nečistoty, které se mohou usazovat na elektrických spojích.
2. Nepokoušejte se rozebírat skříň převodovky. Demontáží dochází ke ztrátě záruky. Opravy by měly být prováděny výrobcem či prodejcem.
3. Skříň převodovky byl v továrně promazána za použití vysokoteplotní lithiové pasty. Není požadováno žádné vnitřní promazání. VÝMĚNA OCELOVÉHO LANA
1. Nechte zapadnout spojku otočením vypínače do pozice „In“
2. Při vkládání ocelového lana do cívky jej vložte do správného konce otvoru. Upevněte šroubem.
3. Zapněte naviják a znovu naviňte ocelové lanu kolem cívky.

UPOZORNĚNÍ:
Poškozené lano vždy nahraďte novým dílem od výrobce.
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Problém Možná příčina Navrhované řešení
Motor neběží či funguje pouze v jednou směru Nefunkční vypínač
Poškozené dráty nebo špatné spojení
Vadný motor
Vyměňte vypínač
Zkontrolujte spoje
Vyměňte či opravte motor
Funguje motor, ale cívka se neotáčí Spojka nezapadla Nechte spojku zapadnout
Motor funguje ale s nedostatečnou silou nebo rychlostí tahu Slabá baterie
Vadný motor
Nabijte nebo vyměňte baterii
Zkontrolujte svorky baterie kvůli korozi. Vyčistěte.
Zkontrolujte a vyčistěte spoje
Opravte nebo vyměňte motor
Motor je přehřátý Naviják běží příliš dlouho
Vadný motor
Nechte naviják pravidelně vychladnout
Opravte nebo vyměňte motor

 

ZÁRUKA
Na tento výrobek je poskytována záruka v trvání 24 měsíců. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení způsobené běžným provozem. Původní kupující musí provozovat a udržovat výrobek dle instrukcí uvedených v tomto manuálu. Po objevení závady musí tuto skutečnost písemně oznámit nejpozději do deseti dnů na adresu autorizovaného dealera. Obecné výjimky ze záruky: Tato limitovaná záruka nezahrnuje jakoukoliv náhradu za selhání dílů, nebo poškození výrobku při zjištění následujících okolností:

Abnormální zatížení a provoz výrobku, nebo používání v extrémně ztížených podmínkách kladoucích na výrobek zvýšené nároky než je obvyklé
Zanedbání údržby a servisních operací
Hrubé zacházení s výrobkem
Užití výrobku ke komerčním a průmyslovým účelům

joomla template